Dbaj o samochód

bez wysiłku

Pobierz za darmo aplikację

Książka Serwisowa:

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Usługodawca tj. VGS Rafał Pietrzak z siedzibą w Zgierzu ul. Kościuszki 14, 95-100 Zgierz, NIP nr 7322162338, adres mailowy: kontakt@carslife.pl

W sprawie ochrony danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych Osobowych poprzez wiadomość e-mailową wysyłaną pod adres: kontakt@carslife.pl.

W trakcie rejestracji konta w Aplikacji, a także w trakcie korzystania z Aplikacji, Usługodawca może domagać się podania przez Użytkownika danych osobowych, w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić skorzystanie z poszczególnych Usług Aplikacji.


Dla korzystania z Aplikacji w pełnym zakresie, niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych osobowych:

 • imię
 • nazwisko
 • e-mail
 • telefon
 • numer rejestracyjny
 • numer vin
 • numer polisy ubezpieczenowej
 • W przypadku korzystania z określonych funkcji Aplikacji, Usługodawca może zażądać od Użytkownika podania dodatkowych danych. W tych sytuacjach brak podania dodatkowych danych może uniemożliwić korzystanie poszczególnych funkcji Aplikacji.

  Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą wyłącznie w następujących celach i podstawach prawnych:

 • związanych z zawarciem i realizacją Umowy oraz świadczeniem Usług, a także rozpatrywania skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na pytania Użytkownika (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO)
 • zapewnienia obsługi usług płatniczych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Administratora, a także w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 • marketingu bezpośredniego naszych usług (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a w przypadku udzielenia przez Użytkownika odpowiedniej zgody – także w celu wysyłania informacji o charakterze marketingowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących podmiotów współpracujących z Administratorem oraz w celu marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
 • statystycznych oraz dokonywania badań analitycznych, tj. lepszego doboru usług do potrzeb Użytkownika, optymalizacji procesów usług, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Aplikacji, wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, analizy finansowej Administratora, będącego realizacją jego prawnie uzasadnionego w tym interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 • Jeśli Użytkownik wyrazi zgodę, Administrator przetwarza jego dane w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych z Aplikacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

  Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Rok: 2018. poz.: 1000), a także ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219 ze zm.).

  Administrator zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

  Dane osobowe Użytkownika, będą przechowywane przez okres:

 • obowiązywania Umowy zawartej z Administratorem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Administratora wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa
 • niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Usługodawcy, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa
 • w przypadku przetwarzania dla celów marketingowych - przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego,które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej
 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w danym celu – do czasu cofnięcia zgody lub nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane
 • Użytkownik, który przekazał Administratorowi swoje dane osobowe, ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • przenoszenia swoich danych do innego administratora
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego
 • cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane Użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • W ramach realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 12 powyżej, Użytkownik może zwrócić się do Administratora z wnioskiem o dokonanie określonych czynności. Wniosek należy skierować za pośrednictwem skrzynki e-mailowej pod adres kontakt@carslife.pl. W celu sprawdzenia czy osoba żądająca dokonania określonej operacji na danych osobowych posiada do tego uprawnienie, Administrator może żądać podania dodatkowych danych, pozwalających na zweryfikowanie tożsamości osoby kierującej wniosek.

  W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik utraci możliwość korzystania z tych usług.

  Administrator nie planuje obecnie przekazywać danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych (tj. poza EOG).