Dbaj o samochód

bez wysiłku

Pobierz za darmo aplikację

Książka Serwisowa:

Regulamin usługi

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU

Przedmiotowy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej Książka Serwisowa, a także świadczenia ze jej pośrednictwem usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

Pojęcie użyte w niniejszym regulaminie mają znaczenie podane poniżej:

Aplikacja – oprogramowanie pod nazwą Książka Serwisowa dostarczane przez Usługodawcę, instalowane w pamięci Urządzenia mobilnego.
Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji opisane w dalszej części Regulaminu.
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Aplikacji Książka Serwisowa.
Usługodawca – VGS Rafał Pietrzak z siedzibą w Zgierzu ul. Kościuszki 14, 95-100 Zgierz, NIP nr 7322162338.
Urządzenie mobilne - urządzenie elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych dla potrzeb pobrania, instalacji oraz korzystania z Aplikacji Książka Serwisowa.

Usługodawca nie jest dostawcą usług transmisji danych wymaganych dla funkcjonowania Aplikacji. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do korzystania z Aplikacji.

Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, znaki towarowe oraz rozwiązania stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub jego partnerów biznesowych.

Usługodawca, w ramach współpracy z różnymi partnerami, może udostępniać Użytkownikom w ramach Aplikacji dodatkowe usługi.

Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach dodatkowych usług określają ich regulaminy. Korzystanie z oferowanych usług dodatkowych wymaga zapoznania się i akceptacji poszczególnych regulaminów. W przypadku sprzeczności pomiędzy Regulaminem a regulaminami usług dodatkowych, stosuje się postanowienia regulaminów usług dodatkowych. W sprawach nieuregulowanych w regulaminach poszczególnych serwisów stosuje się postanowienia Regulaminu.

2. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU

Aplikacja dostępna jest dla wszystkich użytkowników Urządzeń mobilnych, którzy pobiorą ją ze sklepu oferującego aplikacje mobilne, zainstalują i prawidłowo uruchomią na Urządzeniu mobilnym.

Urządzenie mobilne, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja musi posiadać oprogramowanie niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca. Dla wersji aplikacji pobranej z App Store – iOS. Dla wersji aplikacji pobranej z Google Play – Android.

Treść Regulaminu przekazywana jest Użytkownikowi nieodpłatnie przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji na Urządzeniu mobilnym. Przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji na Urządzeniu mobilnym Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna. Akceptacja regulaminu stanowi warunek korzystania z Aplikacji.

Z momentem zaakceptowania Regulaminu dochodzi do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie usług elektronicznych. Umowa zostaje zawarta na czas wynikający z opłaconego pakietu.

W celu skorzystania z Aplikacji niezbędne jest dokonanie rejestracji. Celem dokonania rejestracji, za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik jest zobowiązany podać w formularzu rejestracyjnym w Aplikacji następujące dane:

 • imię
 • nazwisko
 • e-mail
 • telefon
 • Użytkownik dokonując rejestracji konta, a także korzystając z Aplikacji powinien podać dane prawdziwe, dokładne, kompletne i nie wprowadzające w błąd. Usługodawca nie weryfikuje prawdziwości podanych danych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość podanych podczas rejestracji oraz korzystania z Aplikacji danych.

  3. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

  Usługodawca świadczy Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.

  Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, Licencją, regulaminami serwisów i regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych, a także z poszanowaniem praw osób trzecich i Usługodawcy.

  Użytkownik zobowiązany jest do nie dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, treści których jawność została wyłączona, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nawołujących do popełnienia przestępstwa a także wypowiedzi wulgarnych lub nielicujących z powagą Usługodawcy, a także treści o charakterze reklamowym bez zgody Usługodawcy.

  Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji. Powiadomienie można przesłać drogą mailową na adres: kontakt@carslife.pl

  W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, Usługodawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć lub wyłączyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem Usług.

  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

  4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

  Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania. Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności wszystkich funkcji Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.

  Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność. Odpowiedzialność Usługodawcy za ewentualne szkody powstałe w związku z korzystaniem z Aplikacji, a w szczególności brak jej funkcjonowania, a także nieprawidłowe funkcjonowanie wyłączona jest w możliwie najszerszym, prawnie dopuszczalnym zakresie.

  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezadowalającą Użytkownika jakość, wydajność, dokładność Aplikacji.

  W działaniu Aplikacji mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z potrzeby wykonywania czynności wymaganych dla konserwacji Aplikacji lub systemów, z których Aplikacja korzysta.

  Świadczenie Usługi może zostać przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej, przerw w dostawie prądu lub jakiegokolwiek działania osób trzecich lub siły wyższej.

  Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Aplikacji lub poszczególnych Usług w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Aplikacji, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić jakikolwiek podmiot na wyrządzenie szkody. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Aplikacji na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

  5. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

  Zarówno Użytkownikowi jak i Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, bez podawania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może być złożone w formie pisemnej na adres Usługodawcy lub za pośrednictwem e-mail na adres: kontakt@carslife.pl i jest skuteczne z chwilą jego doręczenia drugiej stronie. Usługodawca, wraz z momentem otrzymania oświadczenia, usunie konto Użytkownika.

  6. ZMIANA I DOSTĘP DO REGULAMINU

  Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu.

  O zmianie Regulaminu Usługodawca informuje Użytkowników na 14 dni przed wejściem w życie tych zmian poprzez zamieszczenie komunikatu w Aplikacji. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych. Umowa o świadczenie usług elektronicznych ulega rozwiązaniu z momentem uzyskania przez Usługodawcę informacji o wypowiedzeniu umowy przez Użytkownika.

  W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik nie może korzystać z Aplikacji na dotychczasowych zasadach. Usługodawca, wraz z momentem otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, niezwłocznie usunie konto Użytkownika.

  Usługodawca zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem Aplikacji w taki sposób, że możliwe jest jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

  7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 459 ze zm.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Rok: 2018. poz.: 1000), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 683), ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1170 ze zm.), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2077 ze zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.)

  8. REKLAMACJE

  Reklamacje związane z funkcjonowaniem Aplikacji oraz świadczeniem za jej pośrednictwem Usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do Usługodawcy na adres poczty elektronicznej: kontakt@carslife.pl.